LOGO UE      Logo Guvern     Logo Regio SM     Logo IS

               

              

HCL 2024

HCL Nr.22 / 01.02.2024 (privind accesul către imobilul (construcție) Școală Bălița, în suprafață de 289,09mp, cu nr. cadastral 23762 situat în Băltița, comuna Mănești, proprietatea publică a comunei Mănești, Județul Prahova, în vederea înființării unor spații destinate serviciilor medicale)

HCL Nr.21 / 01.02.2024 (privind acordarea unui amndat special cu drept de vot domnului primar Constantin Nițoi, reprezentantul comunei Mănești, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)

HCL Nr.20 / 01.02.2024 (privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2023, în anul 2024)

HCL Nr.19 / 01.02.2024 (privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren, aflat în domeniul privat al comunei Mănești)

HCL Nr.18 / 01.02.2024 (privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatuluui de specialitate al Primarului comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.17 / 01.02.2024 (privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării Situațiilor de Urgență pentru anul 2024 al comunei Mănești, Județul Prahova)

HCL Nr.10 / 01.02.2024 (privind aprobarea bugetului local al Comunei Mănești, județul Prahova, pe anul 2024)

HCL Nr.9 / 08.01.2024 (privind aprobarea organizării Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Mănești pentru anul 2024-2025)

HCL Nr.8 / 08.01.2024 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2024)

HCL Nr.7 / 08.01.2024 (privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pe trimestrul I 2024)

HCL Nr.6 / 08.01.2024 (privind stabilirea salariilor și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Mănești, județul Prahova, începând cu data de 1 ianuarie 2024)

HCL Nr.5 / 08.01.2024 (privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu și retur pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.4 / 08.01.2024 (privind aprobarea listei de investiții provizorie pentru Comuna Mănești, județul Prahova, aferentă anului 2024)

HCL Nr.3 / 08.01.1023 (privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2023, în anul 2024)

HCL Nr.2 / 08.01.2024 (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare)

HCL Nr.1 / 08.01.2024 (privind execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni ale Comunei Mănești la 31.12.2023)

 

HCL 2023

HCL Nr.121 / 20.12.2023 (privind rectificarea bugetului local al comunei Mănești, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.120 / 13.12.2023 (privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol al imobiluluyi - teren extravilan în suprafață de 35.066 mp, categorie de folosință arabil, situat în comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.119 / 13.12.2023 (privind aprobarea plății sumei de 22 244 lei necesară deecontării navetei pentru perioada SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2023, aferente cadrelor didactice și auxiliare de la Școala Gimnazială Gheorghe Diboș din comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.118 / 13.12.2023 (privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.117 / 13.12.2023 (privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mănești, Nr.110 din 15.11.2023)

HCL Nr.116 / 13.12.2023 (privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mănești, Nr.104 din 10.11.2023)

HCL Nr.115 / 13.12.2023 (privind modificarea Planului de Achiziții și Investiții al comunei Mănești, județul Prahova pe anul 2023)

HCL Nr.114 / 13.12.2023 (privind rectificarea bugetului local al comunei Mănești, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.113 / 07.12.2023 (cu privire la aprobarea participării la |Programul privind creșterea eficienței energetice ți gestionarea inteligentă a aenergiei în clădirile publice cu proiectul  EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA INSTITUȚII PUBLICE DE PE RAZA COMUNEI MĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA - PRIMĂRIA MĂNEȘTI)

HCL Nr.110/ / 15.11.2023 (privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mănești, județul Prahova, începând cu 1 ianuarie 2024)

HCL Nr.109 / 15.11.2023 (privind aprobarea documentației de dezmembrare a unor imobile - terenuri, aflate în domeniul public al comunei Mănești)

HCL Nr.108 / 15.11.2023 (privind aprobarea documentației de apartamentare a unui imobil - construcție, aflat în domeniul public al comunei Mănești)

HCL Nr.107 / 15.11.2023 (privind modificarea Planului de Achiziții și Investiții al comunei Mănești, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.106 / 15.11.2023 (privind rectificarea bugetului local al comunei Mănești, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.105 / 15.11.2023 (privind numirea dlui consilier Costache Romulus în cadrul Comisiei Nr.2)

HCL Nr.104 / 10.11.2023 (privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mănești, județul Prahova, începând cu luna noiembrie 2023)

HCL Nr.103 / 30.10.2023 (privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice)

HCL Nr.102 / 30.10.2023 (privind aprobarea mutării activității didactice a Grădiniței cu program normal Băltița, comuna Mănești, în Grădinița cu program normal sat Mănești, comuna Mănești)

HCL Nr.101 / 30.10.2023 (privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Cristea Ion prin deces și vacantarea locului deținut de acesta)

HCL Nr.90 / 30.10.2023 (privind rectificarea bugetului local al comunei Mănești, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.89 / 20.09.2023 (privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Mănești, să voteze în ședința din 20.09.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova privind Contrsctul de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 - Boldești-Scăieni și 6 - Valea Doftanei, Nr.1792/13023 din 13.09.2016)

HCL Nr.88 / 20.09.2023 (privind mandatarea domnului Nițoi Constantin, reprezentantul Consiliului Local al comunei Mănești, jud.Prahova, pentru a vota în ședința AGA în conformitate cu art.12 alin (2), art.12  alin (5) lit.(d), art.16 alin (2) lit.(j) și art.21 alin (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei - prahova, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Actul Adițional Nr.1 la Statut, retragerea comunei Râfov, județul Prahova, din Asociație, respectiv retragerea din contractul de delegare, prin încheierea de acte adiționale)

HCL Nr.87 / 20.09.2023 (privind aprobarea plății sumei de 28402 necesară decontării navetei pentru perioada FEBRUARIE-IULIE 2023, aferente cadrelor didactice și auxiliare de la Școala Gimnazială Gheorghe Diboș din Comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.86 / 20.09.2023 (privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Mănești, județul Prahova, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gheorghe Diboș, Comuna Mănești, județul Prahova, pentru anul școlar 2023-2024)

HCL Nr.85 / 20.09.2023 (privind completarea Listei bunurilor din domeniul public al comunei Mănești, aferente sistemului public de alimentare cu apă al comunei Mănești, prevăzute în Anexa1 la HCL 58/12.10.2020)

HCL Nr.84 / 20.09.2023 (privind modificarea și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice și al Planului Anual de Investiții al comunei Mănești pentru anul 2023)

HCL Nr.83 / 20.09.2023 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.82 / 28.08.2023 (privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil - teren situat în comuna Mănești, sat Băltița, strada Principală, Nr.68, jud.Prahova)

HCL Nr.81 / 28.08.2023 privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2023)

HCL Nr.80 / 28.08.2023 (privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pe trimestrul III)

HCL Nr.79 / 28.08.2023 (privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local, în vederea acordării unor premii și diplome, pentru fiecare cuplu de vârstnici care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în cursul anului 2023)

HCL Nr.78 / 28.08.2023 (privind aprobarea documentației pentru investiția în derulare Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a  apelor uzate în satul Mănești și satele Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului și Zalhanaua din comuna mănești, județul prahova - Etapa 2, propus spre finanțare prin Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu)

HCL Nr.77 / 28.08.2023 (privind aprobarea proiectului tehnic, deviz general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul REALIZARE SISTEM CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL MĂNEȘTI ȘI SATELE BĂLTIȚA, GURA CRIVĂȚULUI, COADA IZVORULUI ȘI ZALHANAUA DIN COMUNA MĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA)

HCL Nr.76 / 31.07.2023 (privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Mănești, să voteze și să semneze în numele comunei Mănești și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a Asociației, a Statutului actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)

HCL Nr.75 / 31.07.2023 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2023)

HCL Nr.74 / 31.07.2023 (privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul Construire școală P+1 și anexe, amenajări exterioare, branșamente, împrejmuire, utilități, comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.73 / 31.07.2023 9privind modificarea și completarea Programului Anual al achizițiilor Publice și al Planului Anual de Investiții al comunei Mănești pentru anul 2023)

HCL Nr.72 / 31.07.2023 (privind rectificarea bugetului local al comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.71 / 31.07.2023 (privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022, în anul 2023)

HCL Nr.70 / 31.07.2023 (privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.69 / 29.06.2023 (privind aprobarea unor măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în proximitate a locurilor cu risc sporit de circulație pe DJ720 și DJ101A)

HCL Nr.68 / 29.06.2023 (privind aprobarea implementării și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul C3I1A0122000494 Înființare centru de colectare prin aport voluntar în cadrul UAT Mănești)

HCL Nr.67 / 29.06.2023 (privind modificarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Mănești, jud. Prahova pe perioada 2021-2027)

HCL Nr.66 / 29.06.2023 (privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei)

HCL Nr.65 / 29.06.2023 (privind aprobarea implementării și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul C10-I1.2-747 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC sisteme inteligente de management urban/local), Realizarea sistemului de management local în cadrul UAT Mănești)

HCL Nr.64 / 29.06.2023 (privind aprobarea disponibilității terenuui în suprafață de 7460mp, număr cadastral 23142 aflat în domeniul public al comunei Mănești, privind proiectul Înființare centru de colectare prin aport voluntar în cadrul UAT Mănești)

HCL Nr.61 / 08.06.2023 (privind aprobarea delegării către Județul Prahova în vederea depunerii proiectului Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO2 - TEAM - CO2) + Anexa 1

HCL Nr.60 / 08.06.2023 (privind modificarea și completarea anexei din HCL Nr.37 / 27 iunie 2017 - privind Serviciul Public de Gospodărire Comunală al comunei Mănești)

HCL Nr.59 / 08.06.2023 (privind modificarea Planului de Achiziții și Investiții al comunei Mănești, județul Prahova pe anul 2023)

HCL Nr.58 / 08.06.2023 (privind rectificarea bugetului local al comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.57 / 26.05.2023 (privind modificarea art 1 din HCL Nr.48 din 12 aprilie 2023)

HCL Nr.56 / 26.05.2023 (privind asocierea comunei Mănești cu Județul Prahova, în vederea realizării unui obiectiv de interes public Modernizarea stației de tratare a apei din comuna Mănești, dotarea cu instalație de eliminare a arsenului și a metalelor grele)

HCL Nr.55 / 26.05.2023 (modificarea articolului 1 din HCL Nr.31/10.03.2023)

HCL Nr.54 / 26.05.2023 (privind aderarea și includerea comunei Mănești la noul Parteneriat, respectiv Parteneriatul GAL Cricov-Provița-Prahova constituit prin Asociația GAL Cricov-Provița-Prahova pentru accesarea măsurii LEADER, sub-măsurii 19.1 - Sprijin Pregătitor, inclusiv pentru elaborarea, depunerea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027)

HCL Nr.53 / 26.05.2023 (privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sălii de Sport și bazelor sportive din comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.52 / 26.05.2023 (privind acordarea unui ajutor de urgență)

HCL Nr.51 / 26.05.2023 (privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.50 / 26.05.2023 (privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Devizului General și Indicatorii Tehnico-Economici din cadrul proiectului C10-I1.4-284 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivelul local în cadrul UAT Mănești)

HCL Nr.49 / 26.05.2023 (privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-piste pentru biciclete la nivelul local în cadrul UAT Mănești)

HCL Nr.43 / 12.04.2023 (privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni MAI-IULIE 2023)

HCL Nr.42 / 12.04.2023 (privind mandatarea domnului Conastantin Nițoi, reprezentantul unității administrativ teritoriale al Comunei Mănești, județul Prahova, pentru avota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Apei-Prahova, pentru a vota aderarea comunei Puchenii mari, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.41 / 12.04.2023 (privind modificarea anexei la HCL Nr.05 / 06.01.2023 privind stabilirea salariilor și a altor măsuri salariale ale personalului plătit din fonduri publice din organigrama comueni Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.40 / 12.04.2023 (privind actualizarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Club Sportiv Mănești 2013)

HCL Nr.39 / 12.04.2023 (privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități)

HCL Nr.38 / 12.04.2023 (privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul Construire școală P+1 și anexe, amenajări exterioare, branșamente, împrejmuire, utilități, comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.37 / 12.04.2023 (privind execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni ale comunei Mănești la 31.03.2023)

HCL Nr.36 / 29.03.2023 (privind aprobarea participării comunei Mănești, Județul Prahova, în cadrul Programului de Finanțare Rabla PLUS (Rabla Clasic) - din cadrul Administrației Fondului de Mediu)

HCL Nr.35 / 29.03.2023 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănești, Județul Prahova pe anul 2023)

HCL Nr.34 / 10.03.2023 (privind aprobarea Planului de Achiziții și Investiții al comunei Mănești, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.33 / 10.03.2023 (privind implementarea proiectului Extinderea și modernizarea bazei sportive din satul Coada Izvorului cu vestiare și grupuri sanitare noi de tip container)

HCL Nr.32 / 10.03.2023 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investițoii Extinderea și Modernizarea bazei sportive din satul Coada Izvorului cu vestiare și grupuri sanitare noi de tip container)

HCL Nr.31 / 10.03.2023 (privind propunerea de schimbare a destinației, a unei părți din imobilul Școală Primară Băltița, în suprafață de 224,24mp, cu nr cadastral 23762, situat în sat Băltița, comuna Mănești, proprietatea publică a comunei Mănești, Județul Prahova în vederea înființării unor spații destinate serviciilor medicale)

HCL Nr.30 / 10.03.2023 (privind aprobarea plății sumei de 4570 lei necesară decontării navetei pe luna IANUARIE 2023, aferente cadrelor didctice și auciliare de la Școala Gimnazială Gheorghe Diboș din comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.29 / 10.03.2023 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.28 / 10.03.2023 (privind înregistararea comunei Mănești în Sistemul Național Electronic de Plată On-line a taxelor și a impozitelor locale (SNEP) utilizând cardul bancar și implicit înrolarea în sistemul Ghiseul.ro)

HCL Nr.27 / 10.03.2023 (privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului comunie Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.26 / 10.03.2023 (privind rectificarea bugetului loca al Comunei Mănești, Județul Prahova pe anul 2023)

HCL Nr.25 / 17.02.2023 (privind participarea UAT Mănești la proiectul Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic - PH-SMART)

HCL Nr.24 / 17.02.2023 (privind modificarea și completarea art.1 din HCL Nr.115/19.12.2022 a numărului de burse și acordarea burselor sociale, burselor de merit, burse pentru plasament în regim de urgență, burse pentru elevii orfani și burse medicale., elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Mănești, județul Prahova, pentru anul școlar 2022-2023)

HCL Nr.23 / 17.02.2023 (privind modificarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Mănești, Județul Prahova pe perioada 2021-2027)

HCL Nr.22 / 17.02.2023 (privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Mănești)

HCL Nr.21 / 17.02.2023 (privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse Umane, Materiale și Financiare Necesare Gestionării Situațiilor de Urgență pentru anul 2023 al comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.20 / 17.02.2023 (privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul Construire Școală P+1 și anexe, amenajări exterioare, branșamente, împrejmuire, utilități, comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.19 / 27.01.2023 (privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni FEBRUARIE-APRILIE 2023)

HCL Nr.18 / 27.01.2023 (privind aprobarea unei cereri, privind atribuirea unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform Legii 15/2003)

HCL Nr.17 / 27.01.2023 (privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientozarea acestei activități)

HCL Nr.16 / 27.01.2023 (privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru perioada 2023-2025 la nvelul Comunei Mănești, Județul Prahova și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia)

HCL Nr.15 / 27.01.2023 (pentru aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023)

HCL Nr.14 / 27.01.2023 (privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Mănești, Județul Prahova pentru anul 2023)

HCL Nr.13 / 27.01.2023 (privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.12 / 27.01.2023 (privind aprobarea organizării Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Mănești pentru anul 2023-2024)

HCL Nr.11 / 27.01.2023 (privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2023 și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.10 / 27.01.2023 (privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022)

HCL Nr.9 / 27.01.2023 (privind aprobarea Planului de Achiziții și Investiții al comunei Mănești, județul Prahova pe anul 2023)

HCL Nr.8 / 27.01.2023 (privind aprobarea bugetului local al Comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.7 / 27.01.2023 (privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativă Mănești, județul Prahova având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale MMSS și UAT Mănești în cadrul Proiectului HUB de servicii MMSS – SII MMSS, Cod MySims 130963)

HCL Nr.6 / 06.01.2023 (privind mandatarea domnului Nițoi Constantin, reprezentantul unității administrativ teritoriale al comunei Mănești, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Interomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova, pentru a semna Actul Adițional la Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activității de Colectare, Transport și Transfer a Deșeurilor Municipale în Zonele: Boldești-Scăieni și 6 - Valea Doftanei, Nr.1792 / 13023 din 13.09.2016 cu noua denumire a operatorului)

HCL Nr.5 / 06.01.2023 (Privind stabilirea salariilor și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Mănești , județul Prahova începând cu data de 1 Ianuarie 2023)

HCL Nr.4 / 06.01.2023 (Privind aprobarea listei de investitii, provizorie pentru comuna Manesti, Județul Prahova aferenta anului 2023)

HCL Nr.3 / 06.01.2023 (Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 in anul 2023)

HCL  Nr.2 / 06.01.2023 (Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare)

HCL Nr.1 / 06.01.2023 (Privind executia bugetelor intocmite pe cele 2 sectiuni ale comunei Manesti la 31.12.2022)

HCL 2022

HCL Nr.116 / 19.12.2022 (privind aprobarea plății sumei de 12.505 lei necesară decontării navetei pentru lunile: august,septembrie și octombrie 2022, aferente cadrelor didactice și auxiliare de la Școala Gimnazială Gheorghe Diboș din comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.115 / 19.12.2022 (privind  modificarea și completarea art.1 din HCL Nr.104/04.11.2022)

HCL Nr.114 / 19.12.2022 (privind modificarea și completarea Programului Anual de Investiții al Achizițiilor Publice și Planul Anual de Investiții al comunei Mănești pentru anul 2022)

HCL Nr.113 / 19.12.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.112 / 29.11.2022 (privind modificarea și completarea HCL Nr.43 / 28.04.2022, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023)

HCL Nr.111 / 29.11.2022 (privind aprobarea Planului de măsuri pentru asigurarea condițiilor de desfășurare normală a activităților economice și sociale în sezonul de iarnă 2022-2023, la nivelul comunei Mănești)

HCL Nr.110 / 29.11.2022 (privind mandatarea domnului Conastantin Nițoi, reprezentantul unității administrativ teritoriale al Comunei Mănești, județul Prahova, pentru avota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Deșeurilor - Prahova pentru a vota ajustarea prețului și tarifului pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare)

HCL Nr.109 / 29.11.2022 (privind mandatarea domnului Conastantin Nițoi, reprezentantul unității administrativ teritoriale al Comunei Mănești, județul Prahova, pentru avota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Apei-Prahova, pentru a vota aderarea comunei Măgurele, județul Prahova, ca membru al Asociației, în conformitate cu Art.13 alin (2) din Statutul A.D.I. Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova)

HCL Nr.108 / 29.11.2022 (privind modificarea și completarea art 1 din HCL 85 / 21.09.2022)

HCL Nr.107 / 17.11.2022 (privind aprobarea depunerii și implementării proiectului Înființare centru de colectare prin aport voluntar în cadrul UAT Mănești)

HCL Nr.106 / 04.11.2022 (privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021, în anul 2022)

HCL Nr.105 / 04.11.2022 (privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT comuna Mănești și UAT județul Prahova în vederea realizării, reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă)

HCL Nr.104 / 04.11.2022 (privind modificarea și completarea art.1 din HCL Nr.98 / 31.10.2022)

HCL Nr.103 / 04.11.2022 (privind modificarea și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice și al Planului Anual de Investiții al comunei Mănești pentru anul 2022)

HCL Nr.102 / 04.11.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.101 / 31.10.2022 (privind aprobarea indicatprilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL MĂNEȘTI ȘI SATELE BĂLTIȚA, GURA CRIVĂȚULUI, COADA IZVORULUI ȘI ZALHANAUA DIN COMUNA MĂNEȘTI, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului)

HCL Nr.100 / 31.10.2022 (privind aprobarea plății sumei de 12 682 lei necesară decontării navetei pentru luna MAI-IUNIE 2022, aferente cadrelor didactice și auxiliare de la Școala Gimnazială Gheorghe Diboș din Comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.99 / 31.10.2022 (privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni NOIEMBRIE 2022 - IANUARIE 2023)

HCL Nr.98 / 31.10.2022 (privind aprobarea numărului de burse și acordarea burselor sociale, burselor de merit, burse pentru plasament în regim de urgență, burse pentru elevii orfani și burselor medicale, elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Mănești, județul Prahova, pentru anul școlar 2022-2023 și cuantumul acestora)

HCL Nr.96 / 31.10.2022 (privind stabilirea impozitului auto pentru vehicule grele pentru anul 2023)

HCL Nr.95 / 31.10.2022 (privind aprobarea revocării Hotărârii 72/16.12.2020 și atribuirea suprafeței de teren de 500 mp numitei Băculescu Georgiana Marina Andreea, conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală)

HCL Nr.94 / 31.10.2022 (privind mandatarea domnului Conastantin Nițoi, reprezentantul unității administrativ teritoriale al Comunei Mănești, județul Prahova, pentru avota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Apei=Prahova, pentru a vota aderarea comunei Plopu, județul Prahova, ca membru al Asociației, în conformitate cu Art.13 alin (2) din Statutul A.D.I. Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova)

HCL Nr.93 / 31.10.2022 (privind numirea d-lui consilier Enache Alexandru în cadrul Comisiei Nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, amenajarea etritoriului și urbanism)

HCL Nr.92 / 27.09.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.91 / 21.09.2022 (privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul de acrburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea proprie a UAT Comuna Mănești)

HCL Nr.90 / 21.09.2022 (privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului comueni mănești, județul Prahova)

HCL Nr.89 / 21.09.2022 (privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al Dlui Manea Costin Cătălin și declararea vacantării postului)

HCL Nr.88 / 21.09.2022 (privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local, în vederea acordării unor premii și diplome, pentru fiecare cuplu de vârstnici care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în cursul anului 2022)

HCL Nr.87 / 21.09.2022 (privind acordarea unui mandat special domnului Nițoi Constantin, reprezentantul Consiliuui Local al Comunei Mănești, județul Prahova, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pemtru Managementul Apei Prahova, primirea orașului Boldești-Scăieni, județul Prahova ca membru al Asociației)

HCL Nr.86 / 21.09.2022 (privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Mănești, a unei părți din imobil - latura veche a Școlii Gimnaziale Gheorghe diboș cu Nr.Cadastral 21491, situată în T5, P cc 627, sat Mănești, comuna Mănești, Județul Prahova)

HCL Nr.85 / 21.09.2022 (privind propunerea de schimbare a destinației, în vederea desființării, a unei părți din imobilul Școala Gimnazială Gheorghe Diboș - latura veche, cu nr.cadastral 21491, situată în sat Mănești, comuna Mănești, proprietatea publică a comunei Mănești, Județul Prahova)

HCL Nr.84 / 21.09.2022 (privind modificarea și completarea Programului Anual al achizițiilor Publice și al Planului Anual de Investiții al Comunei Mănești pentru anul 2022)

HCL Nr.83 / 21.09.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.82 / 06.09.2022 (privind completarea Hotărârii de Consiliu Local al comunei Mănești Nr.53 / 16.06.2022)

HCL Nr.81 / 29.08.2022 (privind aprobarea nominalizării unui reprezentant al Consiliului Local Mănești, județul Prahova, care va face parte din comisia de evaluare a probei de interviu în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar)

HCL Nr.80 / 29.08.2022 (privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Mănești, județul Prahova, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gheorghe Diboș, Comuna Mănești, județul Prahova, pentru anul școlar 2022-2023 în persoanele dlor consilieri)

HCL Nr.79 / 29.08.2022 (privind aprobarea Raportului aspra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022)

HCL Nr.78 / 29.08.2022 (privind acordarea unui amndat special domnului Nițoi Constantin, reprezentantul Consiliuui Local al Comunei Mănești, județul Prahova, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pemtru Managementul Apei Prahova, primirea comunei Șotrile, județul Prahova ca membru al Asociației)

HCL Nr.77 / 29.08.2022 (privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Comunei Mănești, Județul Prahova)

HCL Nr.76 / 29.08.2022 (privind propunerea de schimbare a destinației în vederea desființării a unei părți din imobilul Școala Gimnazială Gheorghe Diboș-latura veche, cu nr cadastral 21491, situată în sat Mănești, comuna Mănești, proprietatea publică a comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.75 / 14.07.2022 privind utilizare excedent bugetar al anului 2021 in an 2022

HCL Nr.74 / 14.07.2022 privind aprovarea carnetului de mobilizare si stabilirea Agentilor economici din comuna Manesti ce vor fi prinsiin programul de aprovizionare cu resurse alimentare

HCL Nr.73 / 14.07.2022 privind modificarea şi completarea Programului anual al achizitiilor publice şi al Planului anual de investitii al comunei Mănesti pentru anul 2022

HCL Nr.72 / 14.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Măneşti, jud. Prahova pe anul 2022

HCL Nr.71 / 14.07.2022 modificarea şi completarea HCL nr. 32/24.03.2022 şi a anexei acesteia privind stabilirea grilelor de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama com. Măneşti, jud. Prahova

HCL Nr.70 / 14.07.2022  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi pe trimestrul III

HCL Nr.69 / 14.07.2022 privind   alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni AUGUST-OCTOMBRIE   2022

HCL Nr.68 / 16.06.2022 desemnarea persoanelor care semnează documentele contabile pentru Club Sportiv Mănești 2013

HCL Nr.67 / 16.06.2022 privind aprobarea plăţii sumei de 11 250 lei necesarădecontării navetei pentru lunile martie-aprilie 2022, aferente cadrelor didactice şi auxiliare de la Școala Gimnazială“Gheorghe Diboş” din comuna Măneşti, judeţul Prahova.

HCL Nr.66 / 16.06.2022 privind actualizarea şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Măneşti 2013

HCL Nr.65 / 16.06.2022 privind aprobarea modificării art. 3 din H.C.L. 5/12.01.2016 - privind semnarea contractului de locatiune de domnul Primar Constantin NIŢOI şi domnul Constantin IVAN Notar Public.

HCL Nr.64 / 16.06.2022 privind revocarea H.C.L. cu nr 59/26.05.2022 si trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei, imobilul cu nr. cadastral 21522-C1, clădire administrativă(fostă şcoală), situată în satul Gura Crivățului, comuna Măneşti, județul Prahova în vederea demolării

HCL Nr.63 / 16.06.2022 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul<Construire şcoala P+1 şi anexe, amenajari exterioare, branşamente, împrejmuire, utilităţi, comuna Măneşti, judeţul Prahova>

HCL Nr.62 / 16.06.2022 privind   imputernicirea primarului comunei Măneşti in vederea demarării procedurilor legale privind aprobarea înființării unei creşe pe raza U.A.T. Mănești, judeţul Prahova

HCL Nr.61 / 16.06.2022 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul

HCL Nr.60 / 26.05.2022 (privind aprobarea cererii numitului Sîrbu Alexandru-Ionuț, domiciliat în comuna Mănești, sat Zalhanaua, Nr.276, județul Prahova, privind atribuirea unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform Legii 15/2003)

HCL Nr.59 / 26.05.2022 (privind schimbarea destinației în vederea demolării unei construcții, și anume clădire administrativă - fostă școală, situată în satul Gura Crivățului, Comuna Mănești, Județul Prahova)

HCL Nr.58 / 26.05.2022 (privind atribuirea denumirii CASA DE CULTURĂ IENĂCHIȚĂ-VĂCĂRESCU, Căminului Cultural Mănești, Județul Prahova)

HCL Nr.57 / 26.05.2022 (privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pe trimestrul II)

HCL Nr.56 / 26.05.2022 (privind modificarea și completarea Strategiei de Dezvoltare LOcală a Comunei Mănești, Județul Prahova, pe perioada 2021-2027)

HCL Nr.55 / 26.05.2022 (privind modificarea și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice și al Planului de investiții al Comunei Mănești pentru anul 2022)

HCL Nr.54 / 26.05.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.53 / 16.05.2022(privind aprobarea depunerii și a cheltuielilor proiectului : I4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în cadrul UAT Mănești, care vor fi depuse în cadrull Planului Național de redresare și reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - FONDUL LOCAL)

HCL Nr.52 / 16.05.2022 (privind aprobarea depunerii și a cheltuielilor proiectului : I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de managemet urban/local) Realizarea sistemului de management local în cadrul UAT Mănești, care vor fi depuse în cadrul Planului Național de redresare și reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - FONDUL LOCAL)

HCL Nr.51 / 16.05.2022 (privind aprobarea depunerii și a cheltuielilor proiectului : I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local în cadrul UAT Mănești, care vor fi depuse în cadrul Planului Național de redresare și reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - FONDUL LOCAL)

HCL Nr.50 / 28.04.2022 (cu rpivire la aprobarea participării la Programul AFM privind reducerea emisil=ilor de gaze cu fect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localități cu proiectul Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.49 / 28.04.2022 (privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Pavel Niculina ăn vederea refacerii locuinței avariate în urma incendiului produs în data de 24.04.2022)

HCL Nr.48 / 28.04.2022 (pentru aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE, INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, STRATEGIE DE TARIFARE ȘI COFINAȚĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȘIE prevăzute în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apăuzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020)

HCL Nr.47 / 28.04.2022 (privind aprobarea acordului la contractul de concesiune Nr.2165/29.04.2013)

HCL Nr.46 / 28.04.2022 (privind mandatare domnului Nițoi Constantin, reprezentantul CL al Comueni Mănești, județul Prahova, pentru a vota în Adunarea Generașă a Asociației, conform art.32 alin (1) Statutul Asociației, modificarea/actualizarea și revizuirea Statutului și a Actului Consttutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemnetul Apei Prahova, prin încheierea de acte adiționale)

HCL Nr.45 / 28.04.2022 (privind trecerea din domeniul public al Comunei Mănești în domeniul privat al Comunei Mănești a terenului în suprafață de 1334 mp și Clădirea aferentă Căminului Cultural Gura Crivățului în suprafață de 93 mp și aprobarea scoaterii din funcțiue în vederea demolării)

HCL Nr.44 / 28.04.2022 (privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită la persoanele fizice)

HCL Nr.43 / 28.04.2022 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pe anul 2023)

HCL Nr.42 / 28.04.2022 (privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.41 / 28.04.2022 (privind aprobarea Actului adițional Nr.1 la conractul de concesiune Nr.2765/231.05.2013)

HCL Nr.40 / 28.04.2022 (privind aprobarea plății sumei de 11592 lei necesară decontării navetei pentru lunile ianuarie și februarie 2022, aferente cadrelor didactice și auxiliare de șa Școala Gimnazială Gheorghe Diboș din comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.39 / 28.04.2022 (privind modificarea și completarea HCL Mănești Nr.54 / 27.12.2011)

HCL Nr. 38 / 28.04.2022 (privind alegerea prședintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni MAI-IULIE 2022)

HCL Nr.37 / 24.03.2022 (privind aprobarea numărului de burse și acordarea burselor sociale, burselor de merit și burselor medicale, elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Mănești, județul Prahova, pentru semestrul II, anul școlar 2021-2022)

HCL Nr.36 / 24.03.2022 (privind împuternicirea reprezentantului legal al comunei Mănești, județul Prahova, Dl.Primar Nițoi Constantin, în vederea semnării contractului privind constituirea dreptului de superficie, uz și servitute în favoarea ELECTROCARBON SA)

HCL Nr.35 / 24.03.2022 (rivind împuternicirea reprezentantului legal al comunei Mănești, județul Prahova, Dl. Primar Nițoi Constantin, în vederea semnării Acordului de Asociere între Comuna Mănești și SC HIDRO PRAHOVA SA, în vederea realizării obiectivului Extinderea sistemului de alimentare cu apă în sat Gura Crivățului, comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.34 / 24.03.2022 (privind aprobarea modificărilor art.3 din HCL Nr.29 / 24.06.2020)

HCL Nr.33 / 24.03.2022 (privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Mănești)

HCL Nr.32 / 24.03.2022 (privind modificarea și completarea HCL Nr.89 / 23.12.2021 și a anexei acesteia)

HCL Nr.31 / 24.03.2022 (privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.30 / 24.03.2022 (privind modificarea HCL Nr.12 / 03.02.2022)

HCL Nr.29 / 24.03.2022 (privind modificarea anexelor 1, 2, 3 și 5 din HCL Nr.13 / 03.02.2022)

HCL Nr.28 / 24.03.2022 (privind aprobarea devizului general estimativ, indicatorii tehnico-economici și depunerea cererii de finanțare pentru obiectivul Extindere sistem de distribuție a gazelor naturale în satul gura crivățului, comuna Mănești, Județul Prahova, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny)

HCL Nr.27 / 24.03.2022 (privind aprobarea acordării unui mandat cu drept de vot în AGA din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Deșeurilor-Prahova, reprezentantului legal al comunei Mănești, județul Prahova, Dl.Primar Nițoi Constantin, în vederea aprobării Statutului actualizat)

HCL Nr.26 / 24.03.2022 (privind modificarea și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice și al Planului Anual de Investiții al Comunei Mănești pentru anul 2022)

HCL Nr.25 / 24.03.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.24 / 15.02.2022 (privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de Proiectare aferente obiectivului de investiții Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice din sat Mănești, comuna Mănești, județ Prahova)

HCL Nr.23 / 15.02.2022 (privind aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse Umane, Materiale și Financiare necesare gestionării Situațiilor de Urgență pentru anul 2022 al comunei Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.22 / 15.02.2022 (privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale acordate la nivelul Comunei Mănești, Județul Prahova, pentru anul 2022)

HCL Nr.21 / 15.02.2022 (privind aprobarea raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021)

HCL Nr.20 / 15.02.2022 (privind aprobarea Planului de Achiziții și Investiții al comunei Mănești, județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.19 / 15.02.2022 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021, în anul 2022)

HCL Nr.18 / 15.02.2022 (privind aprobarea bugetului primăriei comunei Mănești, Județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.17 / 15.02.2022 (privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni Februarie-Aprilie 2022)

HCL Nr.16 / 03.02.2022 (privind aprobarea prelungirii contractelor pe o perioadă de 5 ani cu Asociația Bovina și modificarea taxei de pășunat de la 100lei/ha/an la 300 lei/ha/an)

HCL Nr.15 / 03.02.2022 (privind aprobarea închirierii terenului în suprafață de 14.5 ha, situat în extravilanul satului Zalhanaua, T3, Pș 15/20, aparținând domeniului privat al comunei Mănești pentru activități de exploatare a nisipului și pietrișului)

HCL Nr.14 / 03.02.2022 (privind aprobarea devizului general estimativ, a cererii de finațare și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satul Mănești și satele Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului și Zalhanaua din comuna Mănești, Județul Prahova, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny)

HCL Nr.12 / 03.02.2022 (privind aprobarea închirierii terenului în suprafață de 21 280 mp situat în extravilanul satului Mănești, în T16, parcela A102, aparținând domeniului privat al comunei Mănești, județul Prahova, pentru activități agricole și non-agricole)

HCL Nr.11 / 03.02.2022 (privind revocarea HCL Nr.88 / 23.12.2021 pentru aprobarea închiriere/concesionare teren)

HCL Nr.10 / 03.02.2022 (privind mandatarea domnului Nițoi Constantin, reprezentantul UAT al comunei Mănești, județul Prahova, în AGA de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota ajustarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hidro Prahova SA)

HCL Nr.9 / 03.02.2022 (privind aprobarea acordării unui mandat cu drept de vot în AGA din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Deșeurilor-Prahova, reprezentantului legal al comunei Mănești, județul Prahova, Dl.Primar Nițoi Constantin)

HCL Nr.8 / 06.01.2022 (privind aprobarea organizării Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Mănești pentru anul 2022-2023)

HCL Nr.7 / 06.01.2022 (pentru aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiie beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022)

HCL Nr.6 / 06.01.2022 (privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2022 și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.5 / 06.01.2022 (privind aprobarea contractului de colaborare dintre Primăria Comunei Mănești, județul Prahova și Societatea Cultural Istorică  Mihai Viteazul Ploiești, pentru realizarea monumentului Bustul în bronz al Voievodului Vlad Țepeș, în comuna Mănești, județul Prahova)

HCL Nr.4 / 06.01.2022 (privind aprobarea listei de investiții provizorie pentru Comuna Mănești, județul Prahova, aferentă anului 2022)

HCL Nr.3 / 06.01.2022 (privind utilizarea exceentului bugetar al anului 2021, în anul 2022)

HCL Nr.2 / 06.01.2022 (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare)

HCL Nr.1 / 06.01.2022 (privind execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni ale Comunei Mănești la 31.12.2021)

 

HCL 2021

 

HCL 2020

 

HCL 2019

 

HCL 2018

 

HCL 2017

HCL Nr.89 - 21.12.2017

HCL Nr.88 - 21.12.2017

HCL Nr.87 - 21.12.2017

HCL Nr.86 - 21.12.2017

HCL Nr.85 - 21.12.2017

HCL Nr.84 - 21.12.2017

HCL Nr.83 - 21.12.2017

HCL Nr.82 - 28.11.2017

HCL Nr.81 - 28.11.2017

HCL Nr.80 - 28.11.2017

HCL Nr.79 - 28.11.2017

HCL Nr.78 - 28.11.2017

HCL Nr.77 - 28.11.2017

HCL Nr.76 - 28.11.2017

HCL Nr.75 - 25.10.2017

HCL Nr.74 - 25.10.2017

HCL Nr.73 - 25.10.2017

HCL Nr.72 - 25.10.2017

HCL Nr.71 - 25.10.2017

HCL Nr.70 - 25.10.2017

HCL Nr.69 - 25.10.2017

HCL Nr.68 - 25.10.2017

HCL Nr.67 - 28.09.2017

HCL Nr.66 - 28.09.2017

HCL Nr.65 - 28.09.2017

HCL Nr.64 - 28.09.2017

HCL Nr.63 - 28.09.2017

HCL Nr.62 - 28.09.2017

HCL Nr.61 - 28.09.2017

HCL Nr.60 - 28.09.2017

HCL Nr.59 - 28.09.2017

HCL Nr.58 - 28.09.2017

HCL Nr.57 - 28.09.2017

HCL Nr.56 - 28.09.2017

HCL Nr.55 - 28.09.2017

HCL Nr.54 - 28.09.2017

HCL Nr.53 - 23.08.2017 

HCL Nr.52 - 23.08.2017 + Anexă

HCL Nr.51 - 23.08.2017

HCL Nr.50 - 23.08.2017 

HCL Nr.49 - 23.08.2017 + Anexă

HCL Nr.48 - 23.08.2017 + Anexă

HCL Nr.47 - 20.07.2017 + Anexă

HCL Nr.46 - 20.07.2017 + Anexă

HCL Nr.45 - 20.07.2017 + Anexă

HCL Nr.44 - 20.07.2017 + Anexă

HCL Nr.43 - 20.07.2017 + Anexă

HCL Nr.42 - 20.07.2017 + Anexă 

HCL Nr.41 - 27.06.2017

HCL Nr.40 - 27.06.2017 + Anexă

HCL Nr.39 - 27.06.2017

HCL Nr.38 - 27.06.2017 + Anexă

HCL Nr.37 - 27.06.2017 + Anexă

HCL Nr.36 - 30.05.2017 + Anexă

HCL Nr.35 - 30.05.2017 + Anexă

HCL Nr.34 - 30.05.2017 + Anexă

HCL Nr.33 - 30.05.2017  + Anexă

HCL Nr.32 - 28.04.2017 + Anexa

HCL Nr.31 - 28.04.2017 + Anexa

HCL Nr.30 - 28.04.2017 + Anexa

HCL Nr.29 - 28.04.2017

HCL Nr.28 - 28.04.2017 + Anexa

HCL Nr.27 - 28.04.2017 + Anexa

HCL Nr.26 - 28.04.2017 + Anexa

HCL Nr. 25 - 28.04.2017 + Anexa

HCL Nr.24 - 29.03.2017

HCL Nr.22 - 29.03.2017 + Anexa

HCL Nr.21 - 29.03.2017 + Anexa

HCL Nr.20 - 29.03.2017 + Anexa

HCL Nr.19 - 29.03.2017 + Anexa

HCL Nr.18 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr.17 - 06.03.2017 

HCL Nr.16 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr.15 - 06.03.2017

HCL Nr.14 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr.13 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr.12 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr.11 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr.10 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr.9 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr.8 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr.7 - 06.03.2017 + Anexa

HCL Nr. 6 - 09.01.2017 + Anexe

HCL Nr. 5 - 09.01.2017

HCL Nr. 4 - 09.01.2017 + Anexa

HCL Nr. 3 - 09.01.2017 + Anexa

HCL Nr. 2 - 09.01.2017

HCL Nr. 1 - 09.01.2017 + Anexa

 

HCL 2016

Hotărâri ale Consiliului Local 2016 (Arhivă)

 

HCL 2015

Hotărâri ale Consiliului Local 2015 (Arhivă)

Contact

                Comuna Măneşti
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 484 470
  Fax 0244 484 470
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Comunei Manesti. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.